Multicultural Breakfast Group

Last year at Loring a group of our 4th and 5th graders lead a breakfast group where they chose topics to research and present to the school about their home language and culture.  We also took a field trip to the We Are Hmong exhibit at the Minnesota History Center.  This year we will continue to meet on Thursday mornings!  Contact Ms. Kolb or Mr. Wofse if you would like to help out!  

El año pasado en Loring un grupo de estudiantes de 4° y 5° grado dirigió un grupo de desayuno, en el cual escogieron temas acerca su idioma y cultura para investigar y presentar a la escuela.  También fuimos a ver la exibición de "We Are Hmong" en el Minnesota History Center.  Este año vamos a continuar a reunir con el grupo los jueves por la mañana.  El grupo se va a reunir una vez por semana de 8:25 a 9:55.  Si les gustaría ayudar, pónganse en contacto con Ms. Kolb o Mr. Wofse.

Xyoo tas los ntawm Loring ib pab pawg neeg ntawm  peb 4 thiab 5 qib ua noj ib pluag tshais pab pawg neeg twg uas lawv tau xaiv tej yam kev tshawb fawb thiab tam sim no mus rau lub tsev kawm ntawv txog lawv hom lus thiab kab lis kev cai . Peb kuj tau coj ib tug moog saib lub Peb Hmoob sau nyob rau Minnesota History Center. Xyoo no peb yuav muaj mus ntxiv kom tau raws li nyob rau hauv Thursday sawv ntxov ! Tiv tauj Ms. Kolb los yog Mr. Wofse yog tias koj xav tau kev pab tawm !

img_3587_2.JPG
img_3576.JPG
img_3579.JPG
img_3583.JPG