Damon Dahlheimer, Kindergarten-105
school.gif
damon.jpg
Mr. Dahlheimer (Mr. D)

Please call me at 612.668.9306 or email at Damon.Dahlheimer@mpls.k12.mn.us , if you have any concerns regarding your child and their development.

Email is my preferred method of communication but I will check both my voicemail and email messages daily.

 

Por favor llámeme al 612.668.9306 o al correo electrónico Damon.Dahlheimer@mpls.k12.mn.us , si usted tiene alguna preocupación con respecto a su niño y su desarrollo .

El correo electrónico es mi método preferido de comunicación , pero voy a marcar ambas correo de voz y correo electrónico mis mensajes diariamente.

 

Thov hu rau kuv ntawm 612.668.9306 los yog email rau Damon.Dahlheimer@mpls.k12.mn.us , Yog hais tias koj muaj kev txhawj xeeb txog koj tus me nyuam thiab lawv cov kev loj hlob .

Email yog kuv nyiam txoj kev ntawm kev sib txuas lus tab sis kuv yuav mus saib ob kuv voicemail thiab email lus txhua txhua hnub.