Hello!!! Nyob Zoo!!!

Hello!

 

My name is Maloney Yang. I will be a new Assistant Educator at Loring this year! I am very excited to be given the opportunity to not only work with Loring students on a day-to-day basis but also be able to work with the Hmong Loring students! If you have any questions please feel free to talk to me or to email me at maloney.yang@mpls.k12.mn.us.

 

 

 

Nyob Zoo!

 

Kuv lub npe yog Maloney Yaj. Xyoo no yog kuv thawj xyoo ua hauj lwm pab cov naiskhu ntawm Loring no! Kuv zoo siab tau mauj lub tsamtawj tau ua hauj lwm pab rau peb cov tub ntxhais kawm ntaws ntawm Loring, tshwjxeeb yog rau peb cov tub ntxhais Hmoob. Yog koj muaj lus noog, xav nrog kuv tham thov sau ib tsab ntawv/email rau kuv: maloney.yang@mpls.k12.mn.us.