Kindergarten ELL Services

Kindergarteners at Loring receive English language support during Reader's Workshop/Social Studies when Ms. Kolb and Mr. D coteach from 9:50-10:45.  Then from 10:50-11:25 a smaller focus group works with Ms. Kolb in the ELL room across from the library.  We focus on using new Academic Language in Speaking and Writing.  This means using complete sentences, new vocabulary and more details!

Los estudiantes de kindergarten en Loring reciben apoyo en el idioma inglés durante el Taller de Lectores/Estudios Sociales, cuando Ms. Kolb y Mr. D. enseñan juntos de 9:50 a 10:45.  Luego, de 10:50 a 11:25, un grupo de enfoque más pequeño trabaja con Ms. Kolb en el salón de ELL en frente de la biblioteca.  Nos enfocamos en el uso de nuevo Lenguaje Académico en Conversación y Escritura.  Esto quiere decir usando oraciones completas, vocabulario nuevo y más detalles!

Cov kawm qib Kindergarteners hauv Loring tau txais kev pab qhia lus Askiv thaum lawv nyeem ntawv los ntawm Ms. Kolb thiab Mr. D koom tes qhia uake thaum 9:50-10:45.  Ntxiv thiab thaum 10:50-11:25 lawv los kawm nrog Ms. Kolb nyob hauv hoob ELL nyob ze rau ntawm chav qiv ntawv. Peb xyaum siv tej lo lus tshiab los hais lus thiab sau ntawv. Qhov no txhais tau hais tias lawv sau tau ntawv muaj ib zaj, paub siv tej lo lus tshiab, paub lub ntsiab, paub muab cov lu tso koom sib haum

Ardayda ku jira Xanaanada caruurta u diyaarisa fasalka koowaad ee loo ya qaano (Kindergartenerka)ee dugsiga Loring ayaa helaya taageerada luqadda Ingiriisiga inta lagu guda jiro xiliga Isku-imaadka Aqriska/Cilmiga Barashada Bulshada ay si wada jir ah u barayaan maclimiinta Ms. Kolb iyo Mr. D laga bilaabo 9:50-10:45. Markaas ka dib laga bilaabo10:50-11:25 waxaa bilaaban doona barista kooxda gooniga ah oo ay la shaqeyb doonaan macalin Ms. Kolb qolka ELLka ee ka soo horjeeda maktabadda horteeda. Waxa aan diirada saaraynaa anaga oo isticmaalayna Tacliinta Luqadda cusuban ee hadalka iyo qoraalka. Tani waxa ay ka dhigan tahay adiga oo isticmaalaya weedho dhammaystirin, erayo cusub iyo faahfaahin dheeraad ah!

 

 

screen_shot_2015-08-28_at_8_24_43_am.png
screen_shot_2015-08-28_at_8_24_55_am.png