Click here to see WIDA Level Descriptions

Here are some resources on English language learning, WIDA English Levels and the yearly ACCESS Test:

Every year from February through March ELL students in Minnesota take the ACCESS test to measure their academic English in Reading, Writing, Speaking and Listening.  Their scores help their ELL and classroom teachers to know how to best help them improve their English and give them class materials at their level.  They also help ELL teachers to know when a student is ready to exit from ELL services.  ACCESS scores are on a scale of 1-6. 

 

Click the link below to  listen to videos answering questions that parents of our ELL students commonly have about English language learning and the WIDA ACCESS Tests.  You will find translations in Spanish, Hmong and Somali as well as English!

http://mplsesl.wikispaces.com/Family+Communication+Tools

Frequently Asked Questions by Parents:

(1) If my child was born in the US, why do you still assess their English Language?
(2) How does an ESL teacher help students?
(3) How will I know how my child's English is developing?

Another resource for learning about WIDA English levels and English language learning is the WIDA website.  They now offer a 3-part webinar for parents in English and Spanish! 

www.wida.us/standards/eld.aspx#webinar

 

 

Aquí les presento algunos recursos sobre el aprendizaje de idioma inglés, los niveles de inglés WIDA, y la prueba anual de ACCESS:

Cada año, de febrero a marzo, los estudiantes ELL de Minnesota se someten a la prueba denominada ACCESS para medir su nivel académico en Inglés, Lectura, Escritura y Conversación.  Los grados que obtienen ayudan a sus maestros de ELL y de salón a informarse acerca de cómo ayudarles mejor a desarrollar su inglés y a darles materiales de clase que estén a su nivel.  También ayudan a los maestros de ELL a identificar a los estudiantes que se encuentran listos para dejar los servicios de ELL.  Los grados de ACCES se encuentran clasificados en la escala del 1 al 6.

Presionen el enlace a continuación para ver los videos con respuestas a las preguntas que tienen los padres de nuestros estudiantes ELL, acerca del aprendizaje del idioma inglés y de las pruebas de WIDA y ACCESS.  Van a encontrar traducciones en Español, Hmong y Somali, ¡así como el original en inglés!

http://mplsesl.wikispaces.com/Family+Communication+Tools

Preguntas Frecuentes de las familias:

(1) Si mi hijo ha nacido en Estados Unidos, ¿porqué todavía evalúan su conocimiento del idioma inglés?   (2) ¿Cómo ayudan a los estudiantes los maestros de ESL?  (3) ¿Cómo voy a saber acerca del desarrollo del nivel de inglés de mi hijo?

Otro recurso para aprender acerca de los niveles de inglés de WIDA y el aprendizaje del idioma inglés, es la página web de WIDA.  Ahora ellos ofrecen a los padres un webinar  (seminario a través del internet) de 3 partes ¡en inglés y en español!  

www.wida.us/standards/eld.aspx#webinar

 

 

Ntawm no yog piav txog cov kev pab kawm lus Askiv-ELL, Ib xyoo twg muaj xeem lus Askiv WIDA seb paub lus Askiv npaum licas:

Txhua xyoo thaum lub 2 hli txog lub 3 hli cov menyuam uas kawm lus Askiv nyob thoob xeev Minnesota muaj xeem nyeem ntawv, sau ntawv, hais lus thiab mloog seb lawv paub lus Askiv ntau npaum licas. Cov xib hwb xyuas lawv cov xeem seb lawv xeem tau zoo licas thiaj li paub pab qhia lawv, muaj level 1-6. Yog xeem tau zoo ces lawv yuav tsis tau kev pab kawm lus Askiv-ELL lawm. 

Nias lub vam sab hauv qab no mloog cov lus qhia txog kev xeem WIDA ACCESS.  Tsoom niamtxiv uas muaj menyuam kawm lus Askiv-ELL tej lus nug. Koj moog tau ua lus Mev, Hmoob, Somali thiab lus Askiv!

http://mplsesl.wikispaces.com/Family+Communication+Tools

Cov lus uas cov niamtxiv nyiam nug:

(1) Yog vim licas nej ho cia kuv tus menyuam kawm lus Askiv thiab ho xeem nws vim nws twb yug nyob teb chaw Mes?   2) Cov xib hwb ELL pab menyuam kawm ntawv licas?
(3) Yuav ua licas kuv thiaj paub hais tias kuv tus menyuam kawm tau lus Askiv npaum licas?

Ib qho ntxiv uas qhia txog cov xeem WIDA seb paub lus Askiv npaum licas thiab nyob level twg.  Muaj piav nyob hauv lub vam sab hauv qab no hais ua lus Askiv thiab lus Mev! 

www.wida.us/standards/eld.aspx#webinar

 

Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah macluumaadka waxbarashada luqadda Ingiriisiga, Heerarka Ingiriisiga ee WIDA iyo Imtixaanka  ACCESS ee sannad walba:

Sannad kasta laga bilaabo Fibraayo ilaa Maarso ardayda ELLka ee gobalkan Minnesota waxa ay qaataan imtixaanka ACCESS kaa soo lagu qiyaaso tacliintooda Ingiriisiga gaar ahaan Akhriska, Qoraalka, Hadalka iyo Dhagaysiga. Natiijada imtixaanka ay ardayda keenaan waxa ay caawinaysaa macalimiinta bara maadadda ELLka taa soo u ogulaanaysa in macalimiinta ay ogaadaan sida ugu haboon ay u horumarinkaraan tacliinta Ingiriiska ardayda isla markaana ay sii yaan heerka ku wanaagson ee ardayga ku baran karo tacliinta Ingiriisiga. Waxay sidoo kale ay ka caawiyaan macalimiinta ELLka bara in ay ogaadaan marka ardaygu diyaar u yahay inuu ka baxo adeegyada ELLka. Dhibcaha imtixaanka ACCESS waxaa lagu miisaamaa tirada1-6.

Riix macluumaadka shabakada hoos ku qoran si aad u dhagaysato/daawato jawaabaha su’aalaha waalidiinta ardaydooda ku jira barnaamijka ELLka ay inta badan waydiiyaan runtiina ah kuwa mar walba soo la laabta ee la xiriira barashada luqadda Ingiriisiga iyo imtixaanka WIDA ACCESS. Waxaa ka heli doontaa turjumaadaha luqaddaha sida  Isbaanishka, Hmong iyo Somali sidoo kale English!

http://mplsesl.wikispaces.com/Family+Communication+Tools

Su’aalaha inta Badan  Qoysaska ay Weydiiyaan:

(1) Haddii ilmahaygu ay ku dhasheen dalka Maraykanka, maxaad weli u qiimeynaysaa Luqaddooda Ingiriisiga?
(2) Sidee macalinka bara ESLka oo u caawinayaa ardayda?
(3) Sidee baan u ogaan karaa sida ilmahayga luqaddooda ay u dhismayso?

Macluumaad kale oo aad ku baran karto barashada la xiriirta heerarka imtixaanka Ingiriisiga WIDA iyo Barashada Luqadda Ingiriisiga ayaa waxaa laga heli karaa bogga shabakada WIDA.  Waxa ay hada bixiyaan 3 qeyb oo loogu tala galay waalidiinta ee luqadda English iyo Isbaanishka! 

www.wida.us/standards/eld.aspx#webinar